Prawo cywilne

Prawo umów

Prawo pracy

Prawo gospodarcze

Ubezpieczenia i odszkodowania

Ochrona danych osobowych - RODO

Własność intelektualna i ochrona uczciwej konkurencji

Prawo spółek handlowych

Nieruchomości i inwestycyjny proces budowlany

Prawo cywilne

Wspieramy naszych Klientów w rozwiązywaniu życiowych problemów.

Stawiamy na skuteczność, dlatego zawsze dążymy do polubownego zakończenia sporu, które z jednej strony zaspokoi oczekiwania Klienta, a z drugiej pozwoli oszczędzić czas i uchronić przed ponoszeniem zbędnych kosztów.

Jeśli osiągnięcie porozumienia okazuje się niemożliwe, opracowujemy efektywną taktykę procesową. Udział w setkach postępowań sądowych umożliwił nam szczegółowe zapoznanie się z zasadami panującymi na salach sądowych.

Nie boimy się spraw trudnych i skomplikowanych.

Dla kogo?

 • małżonkowie
 • rodzice i dzieci
 • spadkodawcy i spadkobiercy
 • konsumenci
 • przedsiębiorcy

Co robimy?

 • reprezentujemy w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (w tym o rozwód, o alimenty, o władzę rodzicielską i o kontakty z dziećmi)
 • doradzamy w kwestiach związanych z dziedziczeniem
 • pomagamy konsumentom w sporach z przedsiębiorcami - uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji, klauzule niedozwolone

Prawo umów

Zawieranie umów to element życia codziennego nie tylko przedsiębiorcy, ale także każdego konsumenta. Dobrze sporządzona umowa może przynieść wiele profitów. Wadliwie zaś skonstruowana, staje się źródłem niezliczonych problemów. Każda umowa jest inna, ale każda musi być idealnie dopasowana do potrzeb stron.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie sporządzania i opiniowania umów przekładamy na zysk naszych Klientów.

Prezentujemy indywidualne podejście do każdej umowy, opiniujemy i analizujemy ryzyka związane z ich zawarciem tak, aby nasi Klienci zawsze wiedzieli, jakie prawa i obowiązki z kontraktu wynikają. Dużą wagę przywiązujemy też do wypracowania odpowiednich zabezpieczeń.

Proponujemy proste i skuteczne rozwiązania.

Dla kogo?

 • przedsiębiorcy
 • konsumenci
 • wierzyciele
 • dłużnicy

Co robimy?

 • przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy
 • analizujemy ryzyko
 • doradzamy w kwestiach wykonywania umów
 • minimalizujemy skutki wadliwie zawartych umów
 • egzekwujemy należności wynikające z umów

Prawo pracy

Oferujemy kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa pracy - zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego.

Doradzamy przy wyborze optymalnej formy zatrudnienia. Sporządzamy niezbędne dokumenty pracownicze (począwszy od umowy o pracę, poprzez umowy o charakterze cywilnoprawnym i kontrakty menedżerskie, aż po dokumenty związane z ustaniem stosunku pracy). Pomagamy wdrażać procedury związane z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

Przygotowujemy dokumenty wewnętrzne zakładu pracy - regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, dokumenty BHP.

Z powodzeniem wspieramy pracodawców i pracowników w negocjacjach dotyczących warunków zatrudnienia. Skutecznie reprezentujemy pracodawców i pracowników w sporach sądowych.

Dla kogo?

 • pracodawcy
 • pracownicy
 • osoby zatrudniające i zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług)
 • związki zawodowe
 • agencje pracy tymczasowej

Co robimy?

 • doradzamy przy wyborze formy zatrudnienia
 • sporządzamy dokumenty pracownicze (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, kontrakty menedżerskie, dokumenty związane z ustaniem stosunku pracy)
 • przygotowujemy dokumenty związane
 • z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji (umowy o zakazie konkurencji)
 • sporządzamy dokumentację wewnętrzną zakładu pracy
 • reprezentujemy w negocjacjach i w sporach sądowych

Prawo gospodarcze

Wiemy, jak ważne dla przedsiębiorcy jest kompleksowe wsparcie prawne - zarówno przy stawianiu pierwszych kroków w prowadzeniu działalności gospodarczej, jak i wtedy, gdy pozycja na rynku jest już ustabilizowana. Wspieramy naszych Klientów na co dzień - doradzamy w sprawach bieżących, weryfikujemy i opiniujemy umowy, sporządzamy dokumenty wewnętrzne (jak regulaminy pracy, czy regulaminy wynagradzania).

Towarzyszymy naszym Klientom w negocjacjach z partnerami biznesowymi, a gdy to niezbędne - reprezentujemy ich interesy w postępowaniach sądowych i przed organami administracji.

Proponujemy kompleksowe rozwiązania.

Dla kogo?

 • startupy
 • mikroprzedsiębiorcy
 • mali i średni przedsiębiorcy
 • Klienci korporacyjni
 • spółki prawa handlowego

Co robimy?

 • świadczymy bieżące doradztwo prawne związane z codzienną działalnością przedsiębiorców
 • opiniujemy planowane transakcje gospodarcze i inwestycji
 • weryfikujemy i sporządzamy umowy
 • sporządzamy dokumenty wewnętrzne (jak regulaminy pracy, czy regulaminy wynagradzania)
 • bierzemy udział w negocjacjach z partnerami biznesowymi
 • reprezentujemy w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach prowadzonych przez organy administracji

Ubezpieczenia i odszkodowania

Wiemy, jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa, dlatego pomagamy naszym Klientom zadbać o to, co dla nich najważniejsze - zdrowie i życie własne i najbliższych, majątek i inwestycje.

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów związanych z likwidacją szkód - zarówno w zakresie szkód osobowych (skutki wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych), jak i szkód majątkowych (konsekwencje wypadków komunikacyjnych, zalań, pożarów, gwałtownych zjawisk atmosferycznych).

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i elastycznie.

Dla kogo?

 • ubezpieczeni
 • ubezpieczający
 • beneficjenci polis
 • poszkodowani

Co robimy?

 • weryfikujemy ogólne warunki umów ubezpieczenia (OWU)
 • sporządzamy odwołania od decyzji ubezpieczycieli
 • prowadzimy negocjacje
 • reprezentujemy w sporach sądowych przeciwko ubezpieczycielom (odmowa wypłaty ubezpieczenia, zaniżenie kwoty świadczenia)
 • pomagamy egzekwować należności

Ochrona danych osobowych - RODO

Przetwarzanie danych osobowych jest nieodłącznym elementem działalności gospodarczej. Każdy przedsiębiorca ma przecież na co dzień do czynienia z danymi pracowników, współpracowników, kontrahentów, czy Klientów. Ważne, aby proces przetwarzania danych osobowych przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ich naruszenie grozi, bowiem, poważnymi sankcjami o charakterze cywilnym, administracyjnym, a nawet karnym.

Zagadnienia związane z ochroną danych osobowych nabrały szczególnego znaczenia w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które nałożyło na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Gwarantujemy naszym Klientom profesjonalne doradztwo w zakresie wdrażania procedur związanych z ochroną danych osobowych. Zapewniamy indywidualne podejście, dlatego przed zaproponowaniem konkretnych rozwiązań przeprowadzamy audyt przedsiębiorstwa. Przygotowane na jego podstawie dokumenty sprawiają, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste dla osób, których dane są przetwarzane.

Nasza wiedza i doświadczenie zostały docenione przez przedsiębiorców z różnych branż, w tym przetwarzających dane szczególnych kategorii.

Dla kogo?

 • przedsiębiorcy przetwarzający dane osobowe
 • administratorzy danych osobowych
 • inspektorzy ochrony danych osobowych
 • podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych
 • osoby, których dane są przetwarzane

Co robimy?

 • przeprowadzamy audyty przedsiębiorstw, mające na celu dokonanie oceny zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych
 • sporządzamy dokumentację ochrony danych osobowych
 • szkolimy z obowiązujących regulacji dotyczących ochrony danych osobowych
 • reprezentujemy w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Własność intelektualna i ochrona uczciwej konkurencji

Innowacyjne rozwiązania i właściwa ich ochrona od zawsze były kluczem do zyskania przewagi nad konkurencją.

Świadomość regulacji prawnych obowiązujących w obszarze ochrony własności intelektualnej, w połączeniu z ich skutecznym wykorzystaniem, nie tylko umożliwia wdrażanie efektywnych rozwiązań biznesowych, lecz także czerpanie z nich długofalowych korzyści.

Doskonale rozumiemy, że dobra niematerialne (jak prawa autorskie, patenty, prawa ochronne na znak towarowy) nierzadko stanowią najcenniejszy składnik przedsiębiorstwa.

Dostarczamy rozwiązania prawne, które pozwalają zapewnić dobrom niematerialnym należytą ochronę i ograniczyć ryzyko związane z naruszeniem praw do nich.

W przypadku, natomiast, gdy do naruszenia dojdzie, niezwłocznie podejmujemy działania mające na celu jak najszybsze doprowadzenie do jego zaniechania oraz do pociągnięcia naruszyciela do odpowiedzialności.

Dla kogo?

 • przedsiębiorcy wdrażający innowacyjne rozwiązania techniczne
 • wynalazcy
 • webmasterzy i graficy
 • architekci i projektanci wnętrz
 • autorzy muzyki i tekstów literackich
 • agencje reklamowe

Co robimy?

 • doradzamy w transakcjach, których przedmiotem są prawa autorskie do utworu, patenty, prawa ochronne na znak towarowy, prawa ochronne na wzór użytkowy, czy prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
 • pomagamy, gdy dochodzi o naruszenia praw własności intelektualnej
 • reprezentujemy w sporach związanych z aktami nieuczciwej konkurencji, jak: ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, nieuczciwe przejęcie pracowników lub Klientów, czy utrudnianie dostępu do rynku
 • występujemy w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach przed organami administracji, w tym przed Urzędem Patentowym i przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prawo spółek handlowych

Doradzamy spółkom prawa handlowego w najważniejszych dla nich momentach - zarówno przy ich zawiązaniu, jak i przy ich połączeniach, podziałach i przekształceniach, aż po zakończenie prowadzenia przez nie działalności gospodarczej.

Stoimy na straży interesów naszych Klientów w transakcjach kupna i sprzedaży udziałów/akcji. Przeprowadzamy szczegółowe analizy prawne takich przedsięwzięć (due dilligence).

Szczególne miejsce w naszej praktyce zajmuje przygotowanie przedsiębiorstw rodzinnych do ich objęcia przez kolejne pokolenia (sukcesja). Proponujemy rozwiązania umożliwiające sprawne i bezpieczne przeprowadzenie tego procesu. Wiemy, że właściwa jego realizacja jest kluczem do dalszego umacniania pozycji przedsiębiorstwa na rynku.

Dla kogo?

 • spółki prawa handlowego
 • wspólnicy spółek prawa handlowego
 • przedsiębiorstwa planujące połączenie, podział, przekształcenie
 • przedsiębiorstwa rodzinne przygotowujące się do sukcesji

Co robimy?

 • doradzamy w wyborze formy prawnej działalności gospodarczej
 • przygotowujemy projekty umów, statutów i regulaminów
 • pomagamy w procesie zawiązania i zarejestrowania spółek prawa handlowego
 • przeprowadzamy prawne badania due dilligence
 • reprezentujemy interesy Klientów w transakcjach związanych z połączeniem, podziałem i przekształceniem spółek prawa handlowego
 • przygotowujemy przedsiębiorstwa rodzinne do sukcesji przez kolejne pokolenie

Nieruchomości i inwestycyjny proces budowlany

Zanim możliwe będzie rozpoczęcie inwestycji budowlanej, niezbędne jest uzyskanie niezliczonej liczby pozwoleń, zezwoleń i decyzji. Pomagamy naszym Klientom sprostać tym wymaganiom i z sukcesem przebić się przez gąszcz przepisów.

Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie reprezentujemy w sporach pomiędzy inwestorami i wykonawcami, a także podwykonawcami. Pomagamy odbiorcom realizować ich prawa, wynikające z nienależycie zrealizowanych robót budowlanych.

Doradzamy w transakcjach dotyczących nieruchomości, w tym sporządzamy i opiniujemy niezbędne umowy.

Dla kogo?

 • inwestorzy
 • deweloperzy
 • samorządy terytorialne
 • właściciele i lokatorzy
 • wynajmujący i najemcy
 • wydzierżawiający i dzierżawcy

Co robimy?

 • pomagamy uzyskać niezbędne pozwolenia, zezwolenia i decyzje
 • zapewniamy wsparcie prawne inwestorom
 • doradzamy w obrocie nieruchomościami
 • przygotowujemy i opiniujemy umowy
 • przeprowadzamy postępowania podziałowe i scaleniowe
 • pomagamy w sytuacji wystąpienia wad budowalnych
 • reprezentujemy w sporach sądowych, także eksmisyjnych