Polityka prywatności

Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej stosowane są przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

W związku z tym – na podstawie art. 13, art. 26 i art. 28 RODO – informujemy, iż wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz przekazujemy informacje na temat tego, w jaki sposób są przez nas przetwarzane dane osobowe.

Współadministratorzy

Współadministratorami danych osobowych są:
1. adwokat Ewelina Mierzwicka, wykonująca zawód adwokata w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej pod firmą: Kancelaria Adwokacka Ewelina Mierzwicka, ul. Szkolna 1/214, 61-832 Poznań (Współadministrator 1),
2. radca prawny Hubert Lipiński, wykonujący zawód radcy prawnego w ramach indywidualnej kancelarii radcy prawnego pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Hubert Lipiński, ul. Szkolna 1/214, 61-832 Poznań (Współadministrator 2).

Pytania dotyczące ochrony danych osobowych można kierować:

  • na adres: ul. Szkolna 1/214, 61-832 Poznań,
  • na adres e-mail: sekretariat@lm-kancelaria.pl,
  • na numer telefonu: +48 696 452 211.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane do udzielania informacji o zmianach przepisów i praktyk organów, oraz o innych kwestiach, w tym wydarzeniach dotyczących bieżących zagadnień prawnych, gospodarczych i kulturalnych, w celach kontaktowych, a także w celu zawarcia i wykonania umowy.

Powyższe jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy
i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na współadministratorach, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których współadministratorzy realizują wskazane powyżej cele, w tym podmiotom świadczącym usługi IT.
Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe będą przechowywane do czasu skorzystania przez osobę, której dane dotyczą, z prawa wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do żądania od każdego ze współadministratorów dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą, ma ponadto prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła współadministratorom, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony współadministratorów, którym dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (prawo do przenoszenia danych).

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zasadnicza treść wspólnych uzgodnień Współadministratorów

Niezależnie od powyższego, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy, że:

1. Współadministratorzy oświadczają, że przetwarzają dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO.
2. Wszelką dokumentację dotyczącą współadministrowania, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności, przechowuje Administrator 1.
3. Współadministratorzy nie przekazują danych osobowych poza obszar EOG.
4. Współadministratorzy zobowiązują się do ograniczenia dostępu do danych osobowych wyłącznie do osób , których dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów. Współadministratorzy zapewniają, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczają wyłącznie osoby, które mają imienne upoważnienie nadane przez Współadministratorów oraz, że osoby dopuszczone przetwarzania danych osobowych zaciągnęły zobowiązanie do zachowania danych osobowych w tajemnicy, a także zostały uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie danych osobowych.
5. Współadministratorzy zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Współadministratorzy w celu zapewnienia bezpieczeństwa zapewniają:
a. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania danych osobowych,
b. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
c. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych
i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych,
d. w miarę potrzeb i możliwości Współadministratorów, tam gdzie ryzyko tego wymaga, pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych.