Prowadzenie firmy w dzisiejszych realiach gospodarczych to nie lada wyzwanie. Liczba obowiązków obciążających przedsiębiorcę rośnie wprost proporcjonalnie do wysokości kar, które mogą zostać na niego nałożone. Dawniej wydawało się, że prawnik potrzebny jest tylko w dużych firmach. Mniejsi przedsiębiorcy rzadko zaglądali do Kancelarii. To jednak zmienia się tak dynamicznie, jak dynamicznie zmienia się otaczająca nas rzeczywistość. Zanim jednak przedsiębiorca podejmie decyzję o współpracy z Kancelarią, zada sobie z pewnością pytania podstawowe: po co firmie prawnik? Czy warto zatrudnić w firmie prawnika?

Prawnik w firmie to przede wszystkim dbałość o bezpieczeństwo przedsiębiorstwa. Liczba jego ról w przedsiębiorstwie jest niemal niemożliwa do określenia. Prawnik doradza w bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Przygotowuje oraz weryfikuje umowy, które przedsiębiorstwo zawiera. Dba o to, aby firma działała zgodnie z obowiązującym prawem. Wspiera w kwestiach pracowniczych, windykuje należności i chroni przed roszczeniami innych podmiotów. Nierzadko również reprezentuje firmę w sporach sądowych, postępowaniach administracyjnych czy nawet karnych. Dzisiaj jednak dobry prawnik to za mało. Przedsiębiorcom potrzebny jest sprawdzony partner i doradca w biznesie, pomagający ocenić ryzyka i podjąć najlepsze decyzje na wszystkich polach działalności firmy. Dobry prawnik spełnia również tę funkcję.

Oczywiście, zakres potrzeb przedsiębiorcy w zakresie obsługi prawnej uzależniony jest od wielkości firmy, ryzyk, z którymi się mierzy, wysokości obrotów, branży, w której działa i wielu innych czynników. Największe przedsiębiorstwa zatrudniają całe działy prawne, stanowiące integralną część przedsiębiorstwa, a zatrudnieni tam prawnicy pozostają do dyspozycji tylko tej jednej firmy, często w pełnym wymiarze czasu pracy. Mniejsze firmy, które nie mają tak dużych potrzeb, mogą jednak zdecydować się na jeden z wielu sposobów pośrednich. Świadczenie usług prawniczych jest bowiem bardzo elastyczne i zawsze istnieje możliwość dopasowania ich zakresu do rzeczywistych potrzeb firmy.

Jeżeli przedsiębiorca nie potrzebuje prawnika „na pełen etat”, pięć dni w tygodniu, zawsze istnieje możliwość wyznaczenia dyżurów w siedzibie firmy, na przykład 2 dni w tygodniu. Większość przedsiębiorców decyduje się jednak na współpracę online. Prawnik zatem nie przebywa fizycznie w firmie, lecz wykonuje poszczególne zlecenia online, za pomocą korespondencji e-mail czy wideokonferencji. W praktyce taka forma współpracy jest bardzo wygodna dla wszystkich stron, ponieważ, szczególnie w mniejszych przedsiębiorstwach, potrzeba konsultacji z prawnikiem nie jest aż tak częsta, aby zatrudniać go w pełnym wymiarze czasu i ponosić tego koszty.

Nie warto jednak rezygnować całkowicie z obsługi prawnej, nawet jeśli potrzeby konsultacji zdarzają się relatywnie rzadko. Sprawdzony prawnik nie tylko bowiem rozwiąże istniejące problemy, ale przede wszystkim będzie w stanie uchronić przed problemami, które mogą powstać w przyszłości. Niestety, często jest tak, że do Kancelarii trafiają przedsiębiorcy z gotowymi problemami, które na tym etapie pozostają już bardzo trudne do rozwiązania, lecz z łatwością można było ich całkowicie uniknąć. Posłużę się tutaj pewnym przykładem.

Przedsiębiorca zawarł umowę na dostawę określonego towaru z inną firmą. Nie skonsultował z prawnikiem wzoru tej umowy. Zawarł ją w treści zaproponowanej przez kontrahenta. Następnie okazało się, że ten kontrahent nie był w stanie wywiązać się z zamówienia w terminie, jednak umowa nie przewidywała żadnych konsekwencji takiego stanu rzeczy. Gdyby ta umowa trafiła do prawnika przed jej zawarciem, z pewnością zostałaby wzbogacona o postanowienia dotyczące kar umownych, co z jednej strony motywowałoby kontrahenta do terminowego jej wykonania, a z drugiej, w razie opóźnienia, pozwalałoby osiągnąć przedsiębiorcy, który oczekuje na dostawę, gratyfikację finansową (karę umowną) za opóźnienie.

Zdecydowanie łatwiej zapobiegać problemom, niż następczo je rozwiązywać, co zresztą nie zawsze okazuje się możliwe – jak w przypadku niekorzystnie lub błędnie sformułowanej umowy, która została już zawarta.  Okazuje się więc, że prawnik w firmie nawet niewielkiej może mieć dla niej kluczowe znaczenie w kontekście dalszego rozwoju. Niemal każda firma była w swej historii dotknięta problem z nieterminowymi płatnościami kontrahentów, nieuzasadnionymi reklamacjami klientów czy niesumiennymi pracownikami. W takich wypadkach pomoc prawnika potrafi być nieodzowna.

Jednocześnie, prawnik dla firmy wcale nie musi oznaczać ogromnych wydatków.

Choć nie istnieje konkretny cennik, koszt obsługi prawnej firmy zależy od zakresu obsługi, wielkości firmy czy przyjętego systemu rozliczeń. Każda Kancelaria stosuje indywidualny system naliczania opłat. Najczęściej obsługa prawna firm rozliczana jest godzinowo. W naszej Kancelarii stawka za jedną godzinę pracy prawnika to 300 zł netto. Często spotykane są jeszcze ryczałtowe systemy rozliczeń, gdzie przedsiębiorca ustala z Kancelarią stawkę za świadczenie obsługi niezależnie od liczby przepracowanych przez Kancelarię godzin, oraz systemy mieszane, gdzie przedsiębiorca ustala z Kancelarią liczbę godzin do wykorzystania w ramach abonamentu (ryczałtu), którego wysokość jest stała, a po jego przekroczeniu naliczane jest wynagrodzenie godzinowe.

Obsługa prawna firm wymaga od prawnika, który taką obsługę świadczy dużego doświadczenia i wszechstronnej wiedzy z różnych obszarów prawa. Nierzadko wymaga także ogólnej wiedzy ekonomicznej. Z tej przyczyny warto zaufać doświadczonym i sprawdzonym prawnikom, choćby taka obsługa nie była najtańsza. Z pewnością zainwestowane środki szybko się zwrócą.