Umowa sprzedaży nieruchomości zawsze musi  być sporządzona w formie aktu notarialnego. Ta forma nie została zastrzeżona dla umowy przedwstępnej, która często zawierana jest w zwykłej formie pisemnej. Ma to bardzo poważne skutki dla stron zawierających umowę przedwstępną.

Jeżeli przedwstępna umowy sprzedaży nieruchomości została sporządzona w formie aktu notarialnego, strony, w razie uchylania się przez drugą stronę od zawarcia umowy przyrzeczonej, mogą skutecznie dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej przed sądem. Prawomocny wyrok zobowiązujący pozwanego do zawarcia z powodem umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości, stanowi podstawę wpisu tego prawa w księdze wieczystej. Jeżeli zaś umowa przedwstępna została sporządzona w zwykłej formie pisemnej, roszczenie takie nie przysługuje, a strona może żądać tylko naprawienia szkody poniesionej przez to, że liczyła ona na zawarcie umowy przyrzeczonej. Uprawniony może zatem żądać tylko zwrotu wydatków poniesionych w związku z zawarciem umowy przedwstępnej oraz potrzebnych dla zawarcia umowy przyrzeczonej, takich jak: koszty sporządzenia umowy przedwstępnej, koszty podróży w celu jej zawarcia czy koszty związane z uzyskaniem stosownych zaświadczeń czy wypisów. Nie może, natomiast, żądać przeniesienia prawa własności nieruchomości objętej umową przedwstępną.