Prowadzenie firmy w dzisiejszych realiach gospodarczych to duże wyzwanie. Ciągle zmieniające się przepisy nie tworzą przyjaznej atmosfery do rozwoju firmy. Warto więc podejmować decyzje biznesowe świadomie i ze szczególną ostrożnością, biorąc pod uwagę wszystkie ryzyka. Kompleksowa obsługa prawna firm wymaga bardzo szerokich kompetencji i szczegółowej specjalizacji. Prawnik, świadczący obsługę firmy, musi sprawnie poruszać się w różnych obszarach prawa, od prawa handlowego, przez prawo pracy, aż po szczegółowe przepisy branżowe, właściwe dla gałęzi gospodarki, w której działa obsługiwana firma, jak np. prawo transportowe, budowlane czy farmaceutyczne.

 

Obsługa prawna firm to najczęściej zapewnienie doradztwa w bieżących sprawach dotyczących jej działalności. W szczególności, w skład takiej obsługi wchodzi wykonywanie wszelkich czynności prawnych mających zapewnić legalność i bezpieczeństwo w prowadzeniu biznesu, a zatem takie czynności jak: windykowanie należności, przygotowywanie i weryfikowanie umów, rozwiązywanie problemów pracowniczych czy reprezentowanie w sporach sądowych.

 

O tym, ile kosztuje obsługa prawna firmy decydujące znaczenie mają takie czynniki jak: skala działalności firmy, branża, w której firma działa oraz zakres świadczonej obsługi. Skala firmy może mieć bardzo dużo miar. Może to być wartość rocznych obrotów, liczba pracowników czy wartość majątku przedsiębiorstwa. Wszystkie te okoliczności wpływają na to, ile wynoszą koszty obsługi prawnej firmy. Im bardziej specjalistyczny rynek, na którym działa firma, tym wyższe – co do zasady – będą koszty jej obsługi. Istotny jest również zakres świadczonej obsługi, w tym w szczególności, czy w jej zakresie znajduje się tylko doradztwo w bieżących sprawach firmy, czy na przykład reprezentowanie w sporach sądowych również. Jeżeli zakres obsługi obejmuje reprezentowanie w sporach sądowych, najczęściej wynagrodzenie za tak świadczoną obsługę jest ustalane kilkuskładnikowo. Zazwyczaj wynagrodzenie za prowadzenie postępowań sądowych jest ustalane osobno. W zależności od tego, jak bardzo skomplikowana jest obsługa prawna firm cennik będzie ten poziom skomplikowania odzwierciedlał. Nierzadko również przedsiębiorcy decydują się na powierzenie kancelarii tylko niektórych swoich spraw, na przykład wyłącznie windykację zaległych płatności. Taki rodzaj współpracy również będzie oczywiście miał swoje odzwierciedlenie w cenniku usług.

 

Różne potrafią być też systemy rozliczeń. Najpopularniejsze są trzy sposoby naliczania wynagrodzenia za obsługę prawną firmy.

 

Po pierwsze, jest to wynagrodzenie godzinowe, rozliczane najczęściej miesięcznie. Prawnik świadczący obsługę prawną firmy z końcem miesiąca przygotowuje zestawienie wszystkich czynności wykonanych w ramach świadczenia obsługi wraz z czasem, który te czynności pochłonęły. Na podstawie tego zestawienia, z końcem miesiąca wystawia fakturę obejmującą iloczyn wartości ustalonej stawki godzinowej oraz liczby przepracowanych godzin. Wysokość stawki godzinowej wynosi w naszej Kancelarii od 300 zł netto za jedną godzinę świadczenia obsługi prawnej firm.

 

Drugim sposobem rozliczeń jest wynagrodzenie ryczałtowe. Wysokość tego wynagrodzenia nie zależy od liczby przepracowanych godzin. Jest stała i ustalana w zależności od wyżej wskazanych czynników. W zakresie tego wynagrodzenia nie ma jednego, stałego cennika. Wynagrodzenie za obsługę każdej firmy jest ustalane indywidualnie, w zależności od potrzeb konkretnej firmy, jej wielkości, zakresu obsługi oraz branży, w której działa. Przykładowo, biorąc pod uwagę firmy, które obsługujemy, kompleksowa obsługa dużej spółki produkcyjnej zatrudniającej 250 osób z branży spożywczej to koszt około 12.000,00 zł netto miesięcznie, ale już koszt obsługi znaczniej mniejszej spółki, zatrudniającej 15 osób, to około 2.000 zł netto miesięcznie. Do tego doliczyć należy osobno koszty reprezentowania tychże spółek w sporach sądowych. Te koszty również ustalane są indywidualnie i zależą głównie od rodzaju sprawy i wartości przedmiotu sporu.

 

Trzecim sposobem jest rozliczenie mieszane, łączące cechy dwóch wymienionych wyżej. Ustalamy z Klientem liczbę godzin do wykorzystania w ramach abonamentu (ryczałtu), którego wysokość jest stała, a po jego przekroczeniu naliczamy wynagrodzenie godzinowe. W tym wypadku również wysokość stawek jest ustalana indywidualnie. Stawka za godzinę pracy w abonamencie jest nieco niższa, niż stawka za czynności po jego przekroczeniu. W przypadku takiego rozliczenia również zawsze na koniec miesiąca przygotowywane jest zestawienie wykonanych czynności wraz z czasem, który czynności te zajęły, aby Klient miał świadomość, ile czasu zajęły prawnikowi poszczególne czynności.

 

W zależności więc od tego na czyją rzecz i w jakim zakresie świadczona jest obsługa prawna firm koszt będzie różny. Cennik za obsługę prawną firmy rozpoczyna się więc kwotą 300 zł netto za jedną godzinę pracy – w przypadku wynagrodzenia godzinowego, oraz kwotą około 2.000,00 zł netto miesięcznie za stałą obsługę mniejszej firmy w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego oraz mieszanego. Górnych poziomów stawek nie ma, gdyż te zależą od indywidualnych potrzeb Klientów. Wymienione wyżej stawki nie obejmują kosztów zastępstwa w postępowaniach indywidualnych, bowiem te zawsze ustalane są indywidualnie.