Jeżeli rzecz ma kilku współwłaścicieli, nierzadko współwłaścicielom tym trudno jest się porozumieć co do  sprawowania zarządu rzeczą wspólną. W takim wypadku może się okazać, że jedynym rozwiązaniem pozostaje zniesienie współwłasności, którego żądać może każdy ze współwłaścicieli, niezależnie od wielkości posiadanego udziału w rzeczy. Uprawnienie to nie ulega przedawnieniu i można, co do zasady, skorzystać z niego w każdym czasie. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy prawo to zostało wyłączone przez czynność prawną, np. w umowie. Można to uczynić na czas nie dłuższy niż lat pięć. Jednakże w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze lat pięć, a przedłużenie można ponowić. Dalsze ograniczenia przewidziane są dla zniesienia współwłasności nieruchomości rolnej oraz gospodarstwa rolnego, ale to już materiał na osobny wpis.