W dzisiejszych czasach prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze branży transportowej to ogromne wyzwanie. Polskie firmy od 2012 są zdecydowanym i nieprzerwanym liderem w zakresie tonażu przewiezionych towarów w transporcie międzynarodowym z ponad 20% udziałem w unijnym rynku tego rodzaju przewozów. Niewątpliwie branża TSL to nasza narodowa specjalizacja w unijnej, zjednoczonej gospodarce.

Branża ta boryka się jednak z ogromną liczbą problemów. Wystarczy wspomnieć choćby rosnące ceny paliwa i innych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, chroniczny brak pracowników, kryzys imigracyjny w Europie czy Brexit. Mimo wszystko, polskie firmy transportowe pozostają silne, a dobra obsługa prawna dla transportu może tą siłę jeszcze zwiększyć.

Branża transportowa obarczona jest olbrzymim ryzykiem gospodarczym. Nasza kancelaria prawo transportowe traktuje priorytetowo. W naszym wieloletnim doświadczeniu spotykaliśmy się już z niezliczoną liczbą problemów powstały w czasie transportu ładunków, w tym z opóźnieniami w dostawie towaru, kradzieżą czy uszkodzeniem towaru w czasie transportu, rozmaitymi wypadkami komunikacyjnymi, awariami środków transportu, opuszczeniem pojazdu przez kierowcę, wykolejeniem pociągu czy nawet zatonięciem statku i utratą ładunku w otchłani morza. Liczba możliwych wypadków jest w zasadzie nie możliwa do określenia. Jednych ryzyk da się uniknąć, innych nie. Dlatego obsługa prawna firm transportowych jest tak wymagająca.

Obsługa prawna firm transportowych i ogólnie – obsługa prawna branży TSL – jest tym bardziej skomplikowana, że większość przewozów realizowana jest przez łańcuch podwykonawców, zazwyczaj z różnych krajów, zaś sam przewóz odbywa się często pomiędzy skrajnym krańcami Europy. Nierzadko też zdarzają się przewozy kabotażowe, czyli transport realizowany w całości na terenie jednego Państwa, przez podmiot zarejestrowany w innym Państwie.

W polskim systemie prawnym, prawo transportowe, prawo przewozowe i prawo spedycyjne są uregulowane  przez ustawę o transporcie drogowym, kodeks cywilny oraz prawo przewozowe. Ustawa o transporcie drogowym zawiera w dużej mierze normy administracyjne i określa zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego. Prawo przewozowe zawiera postanowienia dotyczące praw i obowiązków stron umowy przewozu zaś Kodeks Cywilny  –  w największym skrócie – uzupełnia prawo przewozowe w kwestiach, które w prawie przewozowym nie zostały uregulowane. Mamy jeszcze kodeks morski i mnóstwo innych aktów prawnych różnego szczebla regulujących kwestie transportu towarów.

 

Inaczej rzecz się ma w zakresie przewozu międzynarodowego. Tutaj pierwsze skrzypce gra Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956 r., a w zakresie transportów kabotażowych rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.

 

Jak wynika z powyższego, prawnik transportowy musi mieć niezwykle szeroką wiedzę nie tylko w zakresie polskiego porządku prawnego. Praktykujący prawo przewozowe prawnik powinien mieć również doświadczenie w obszarze prawa międzynarodowego. Wiedza specjalistyczna z zakresu prawa przewozowego nie jest jednak wystarczająca, aby obsługa prawna firmy logistycznej, transportowej czy spedycyjnej mogła odbywać się w sposób kompleksowy. Prawnik świadczący taką obsługę powinien odznaczać się również wiedzą z zakresu prawa handlowego, cywilnego czy prawa pracy. Praktykująca prawo transportowe kancelaria powinna mieć również pozostawać we współpracy z prawnikami zagranicznymi na wypadek, gdyby przedsiębiorcy była niezbędna potrzebna pomoc poza Polską lub reprezentowanie go sądzie w oparciu o zagraniczne przepisy.

 

Jednocześnie, obsługa prawna firm transportowych nie musi być bardzo droga.

Nie istnieje z góry ustalony cennik obsługi prawnej firmy transportowej. Cena zależy od zakresu obsługi, wielkości obsługiwanego przedsiębiorstwa oraz przyjętego systemu rozliczeń. Jeżeli w zakres świadczonej obsługi wchodzi reprezentowanie przedsiębiorcy w sporach sądowych, wynagrodzenie za taką reprezentację ustalane jest osobno. Najczęstszymi stosowanymi systemami rozliczeń są rozliczenia: godzinowe, ryczałtowe i mieszane.

Obsługa prawna firm transportowych potrafi być bardzo skomplikowana. Wybierając kancelarię, której zostanie powierzona obsługa prawna nie warto kierować się wyłącznie ceną, choć z pewnością jest jeden z ważniejszych czynników dla większości przedsiębiorców. Najistotniejszym kryterium przy wyborze prawnika powinno być jednak jego doświadczenie i znajomość specyfiki branży transportowej, która w zdecydowany sposób odbiega od innych gałęzi gospodarki. Skuteczna obsługa prawna dla transportu jest niemożliwa bez znajomości realiów rynkowych.