Podziału majątku wspólnego można dokonać umową, albo na drodze postepowania sądowego. Jeśli dokonanie zgodnego, umownego podziału nie jest możliwe, każda ze stron może złożyć wniosek do sądu. Zawsze będzie to sąd rejonowy, niezależnie od wartości majątku podlegającego podziałowi. Właściwy miejscowo będzie sąd miejsca położenia majątku. Jeżeli części majątku wspólnego znajdują się w okręgach kilku sądów rejonowych, wnioskodawca może wybrać jeden z nich. Jeżeli jednak wspólność majątkowa ustała przez śmierć jednego z małżonków, właściwy miejscowo jest sąd spadku.