Klientami Kancelarii zostali dwaj, spośród czterech spadkobierców po zmarłej niedawno osobie. W skład spadku wchodziła położona w Poznaniu zabudowana nieruchomość gruntowa o wartości około 1.650.000,00 zł. Wszyscy czterej spadkobiercy zgodni pozostawali co do tego, aby nieruchomość sprzedać. Klienci Kancelarii optowali za natychmiastową sprzedażą nieruchomości obawiając się rychłego spadku cen na rynku nieruchomości, podczas gdy pozostali dwaj spadkobiercy woleli poczekać 5 lat od daty nabycia spadku, aby uniknąć konieczności zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla Klientów Kancelarii okres ten był zbyt długi. Spór co do daty sprzedaży nieruchomości był na tyle poważny, że każda ze stron rozważała złożenie do sądu wniosku o dział spadku.

Negocjacje w imieniu Klientów Kancelarii prowadziła Mecenas Ewelina Mierzwicka. Udało się jej wypracować rozwiązanie zgodne z oczekiwaniami Klientów. Przede wszystkim, Mecenas Mierzwicka przekonała pozostałych spadkobierców o braku celowości występowania z wnioskiem o dział spadku do sądu, skoro wszyscy są zgodni co do tego, że nieruchomość powinna zostać sprzedana. Po pierwsze, samo postępowanie o dział spadku jest postępowaniem trwającym często wiele lat i generującym poważne koszty. Po drugie, w przypadku sprzedaży nieruchomości przez komornika, suma podlegająca podziałowi pomiędzy spadkobierców najczęściej jest niższa, niż w przypadku zgodnej sprzedaży na wolnym rynku. Wynika to z faktu, że strony muszą ponieść koszty komornicze, a nadto, w przypadku pierwszej licytacji nieruchomości, cena wywoławcza stanowi ¾ oszacowanej jej wartości, a w przypadku drugiej licytacji –  2/3 tej wartości. Oznacza to, że uzyskana cena sprzedaży może być niższa niż wartość rynkowa nieruchomości.

Po zakończonych sukcesem negocjacjach, Mecenas Mierzwicka przygotowała umowę pomiędzy wszystkimi spadkobiercami, która określała sposób sprawowania zarządu nad nieruchomością do czasu jej sprzedaży. Umowa określała więc między innymi szczegóły dotyczące ponoszenia kosztów utrzymania nieruchomości, minimalnej ceny jej sprzedaży, sposobu i ponoszenia kosztów publikowania ogłoszeń oraz, oczywiście, przewidywany podział kwoty uzyskanej ze sprzedaży.

Dzięki naszej pomocy, Klient uzyskał satysfakcjonujące rozwiązanie, które z jednej strony pozwoliło uniknąć wieloletniej i kosztownej batalii sądowej, a z drugiej strony spowodowało, że Klienci uzyskali znacznie wyższą kwotę ze sprzedaży nieruchomości.