Jedną z silnych specjalizacji Kancelarii jest obsługa procesów budowlanych w całej Polsce. Tym razem Klient – podwykonawca dużej inwestycji – miał problem z otrzymaniem wynagrodzenia za wykonane prace. Generalny wykonawca zarzucał naszemu Klientowi szereg wad wykonawczych. W związku z tym odmówił odebrania wykonanych robót, postanowił skorzystać z wykonawstwa zastępczego i powierzył usunięcie tych rzekomych wad podmiotowi trzeciemu. Następnie, Generalny wykonawca potrącił wartość tych prac z wynagrodzeniem naszego Klienta i odmówił jego wypłaty.

Sprawą zajął się mec. Hubert Lipiński. Przygotowując się do procesu pomógł on w pierwszej kolejności zabezpieczyć odpowiedni materiał dowodowy, a następnie, w imieniu Klienta, złożył pozew w Sądzie Okręgowym w Łodzi o zapłatę należnego Klientowi wynagrodzenia. Zgodnie z oczekiwaniami, pozwany podniósł argumentację o wadliwości wykonanych przez Klienta robót i kosztach wykonania zastępczego. Prowadząc postępowanie, Mec. Lipiński, w pierwszej kolejności, odwołał się do wykładni łączącej strony umowy, która w zaistniałej sytuacji uniemożliwiała skorzystanie z wykonania zastępczego na koszt Klienta Kancelarii. Po wtóre, odpowiednio zabezpieczony materiał dowodowy pozwolił na wykazanie, że choć uszkodzenia elewacji budynku rzeczywiście istniały, to jednak nie powstały one w związku z wykonywaniem prac przez Klienta Kancelarii, lecz są wynikiem działania osób trzecich, najpewniej ekip wykonujących inne roboty budowlane, już po zejściu naszego Klienta z budowy. W tym stanie rzeczy, odmowa odebrania wykonanych robót była całkowicie nieuzasadniona, a Klient nie może ponosić odpowiedzialności za usterki, które są wynikiem działań osób trzecich.

Sąd I instancji w całości przyznał rację argumentacji przedstawionej przez Mec. Lipińskiego i w związku z tym zasądził od pozwanego na rzecz naszego Klienta kwotę 329.482,39 zł wraz z odsetkami i zwrotem kosztów postępowania. Wyrok nie jest prawomocny.

Zatory płatnicze w procesie budowlanym doprowadziły niejedną, dobrze prosperującą spółkę, na krawędź upadłości. Jeśli masz problem z wyegzekwowaniem należnego Ci wynagrodzenia, napisz i zapytaj nas o konkretne rozwiązania.