• Bieżące doradztwo prawne związane z codzienną działalnością przedsiębiorców

Kalkulowanie ryzyka i podejmowanie trudnych decyzji, stawianie czoła wyzwaniom i rozwiązywanie problemów to nieodzowne elementy prowadzenia każdego biznesu. Warto zatem mieć u boku doświadczonego doradcę. Pomagamy wybrać najkorzystniejszą formę prawną, przeprowadzamy procedurę rejestracyjną i przygotowujemy dokumenty wewnętrzne. Opiniujemy planowane transakcje gospodarcze, sporządzamy i weryfikujemy umowy. Prowadzimy windykacje wobec niesumiennych kontrahentów. Bierzemy udział w negocjacjach z partnerami biznesowymi, reprezentujemy w sporach sądowych. Pomagamy podjąć właściwe decyzje i uniknąć zbytecznego ryzyka. Jesteśmy dla naszych Klientów niczym pomocna dłoń. Na co dzień.

  • Sporządzanie i weryfikacja umów gospodarczych

Jedną z największych wartości każdego przedsiębiorstwa jest portfel zawartych umów handlowych. Treść umowy ma pierwszorzędne znaczenie dla określenia praw i obowiązków każdej ze stron. Precyzyjnie sporządzona umowa może przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa i wnieść nową jakość w jego działania. Umowa zawarta na niekorzystnych warunkach może doprowadzić do poważnych problemów finansowych. Niepozorne  postanowienia potrafią zmienić znaczenie całego kontraktu. Kary umowne nierzadko liczone są w milionach złotych. Wieloletnie doświadczenie w zakresie sporządzania i opiniowania umów przekładamy na zysk naszych Klientów. Prezentujemy indywidualne podejście do każdego zobowiązania, opiniujemy i analizujemy ryzyka związane z ich zawarciem. Dążymy do tego, aby wszystkie postanowienia zawieranych umów były jednoznaczne i zrozumiałe. Konstruujemy zabezpieczenia umowne, które wielokrotnie ratowały naszych Klientów z opresji. Proponujemy proste i skuteczne rozwiązania.

  • Reprezentacja w postępowaniach rejestrowych

Spółki prawa handlowego oraz szereg innych podmiotów (w tym spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej) podlegają obowiązkowo wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Z kolei stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego. Niekiedy ten sam podmiot podlega wpisowi do obu rejestrów.

Przebieg postępowania rejestrowego różni się w zależności od formy prawnej podmiotu, którego dotyczy. Wpis obejmuje m.in. dane dotyczące nazwy, siedziby, adresu, struktury właścicielskiej, czy struktury organów zarządzających. Wszystkie zmiany danych wpisanych do odpowiedniego rejestru także wymagają stosownego zgłoszenia.

Wspieramy naszych Klientów we wszystkich aspektach związanych ze sprawami rejestrowymi – od momentu powstania podmiotu do jego wykreślenia. Przygotowujemy odpowiednie dokumenty korporacyjne, składamy stosowne wnioski.

  • Reprezentacja w sporach korporacyjnych

Relacje międzyludzkie na przestrzeni czasu ulegają zmianom. Wspólnicy spółki, na początku zgodni, po latach często stają naprzeciwko siebie. Ich interesy bywają sprzeczne, a wizje rozwoju spółki rozbieżne.

Każdy spór pomiędzy wspólnikami negatywnie wpływa na spółkę. Utrudnia lub wręcz uniemożliwia sprawne jej funkcjonowanie. Dlatego też, cechuje nas zapobiegliwość. Proponujemy i wdrażamy rozwiązania, pozwalające unikać konfliktów w przyszłości. Kiedy jednak spór staje się nieuchronny, pomagamy skutecznie go rozwiązać.

W obszarze naszych kompetencji leży między innymi reprezentowanie wspólników na Zgromadzeniu Wspólników i Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zaskarżanie uchwał tych organów, rekomendowanie i wprowadzanie zmian w umowach spółki i statutach, czy wdrażanie rozwiązań zapobiegających wrogim przejęciom.

Działamy na obszarze całej Polski. Reprezentujemy zarówno spółki, jak i wspólników. Proponujemy kompleksowe rozwiązania.

  • Przekształcenia

W zmieniającym się otoczeniu prawnym, warto pozostać elastycznym. Doradzamy w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności, a następnie kompleksowo przeprowadzamy proces przekształcenia – współpracujemy z służbami księgowymi, sporządzamy niezbędne dokumenty, reprezentujemy w postępowaniu rejestrowym. Po zakończeniu procedury, przygotowujemy niezbędne dokumenty w celu aktualizacji danych we wszystkich rejestrach i ewidencjach.

Nasze doświadczenie w tej dziedzinie zdobyliśmy odpowiadając za przekształcenia podmiotów leczniczych, firm produkcyjnych, czy deweloperów, działających zarówno na rynkach lokalnych, jak i na rynku krajowym.

  • Reprezentacja w sporach związanych z aktami nieuczciwej konkurencji

Rynek staje się coraz trudniejszy, a konkurencja większa niż kiedykolwiek. Niektórzy konkurenci szukają przewagi tam, gdzie nie powinni tego czynić, uciekając się do nieuczciwych praktyk. Podbieranie pracowników, utrudnianie dostępu do rynku, niedozwolona reklama, czy kopiowanie produktów, to tylko niektóre z czynów konkurencji, przed którymi bronimy naszych Klientów. Reprezentujemy ich na etapach przedsądowych oraz w sporach przed sądami wszystkich instancji. Stoimy na  straży ich praw i równego traktowania na rynku.

Skontaktuj się z naszymi doradcami