• Audyt majątku podlegającego podziałowi 

Wstępem do każdego postępowania działowego jest dokładna weryfikacja składu i wartości majątku ulegającego podziałowi. Innymi słowy, strony muszą wiedzieć, co dzielą. Nierzadko okazuje się, że zainteresowani nie mają pełnej wiedzy o wszystkich składnikach majątku – o istnieniu niektórych z nich nie wiedzą, nie znają ich stanu prawnego, czy też mają mylne przekonanie o ich wartości. W naszej codziennej pracy spotykamy się z zaskoczeniem Klientów: „To przedsiębiorstwo też podlega podziałowi?”, „Udziały w spółce można podzielić?”. Gdy skład majątku podlegającego podziałowi nie jest oczywisty, warto to ustalić w sposób niebudzący wątpliwości.

  • Prowadzenie negocjacji dotyczących zasad podziału majątku wspólnego, podziału spadku, zniesienia współwłasności

Podział majątku nie musi być wieloletnią batalią sądową. Nie musi być traumatycznym przeżyciem. Nie musi być walką z rodziną i najbliższymi. Każdy, nawet najbardziej skomplikowany podział majątku, może nastąpić w drodze umowy. Ale nie za wszelką cenę. Interesy naszych Klientów zawsze muszą być należycie chronione. Reprezentujemy naszych Klientów w najtrudniejszych nawet negocjacjach. Niejednokrotnie doprowadzaliśmy do zawarcia umowy, której treść na początku drogi wydawała się nieosiągalna. Siła argumentu, nie argument siły.

  • Opracowanie projektów umów działowych

Treść umowy o podział majątku zawsze zależy od woli stron. Pomagamy tak sformułować umowę, aby z jednej strony w pełni odzwierciedlała ich intencje, a z drugiej – chroniła ich interesy. Opiniujemy projekty umów sporządzone przez innych zainteresowanych, zwracamy uwagę na ryzyka, rekomendujemy niezbędne zmiany. Umowy działowe bywają bardzo skomplikowane. Pojęcia: zrzeczenie się roszczeń”, „kara umowna”, czy „uchylenie się od skutków prawnych” brzmią bardzo poważnie. I takie są. Pomagamy naszym Klientom zrozumieć ich istotę i uzyskać satysfakcjonujące rozwiązanie.

  • Prowadzenie postępowań sądowych

Czasami osiągnięcie porozumienia nie jest możliwe. Nieprzejednana postawa drugiej strony, roszczeniowość, brak zrozumienia, mściwość. Gdy polubowne rozwiązanie sporu nie jest możliwe, kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego. Reprezentujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji. Sporządzamy pisma, bierzemy udział w rozprawach, negocjujemy. Dbamy o komfort i bezpieczeństwo Klientów w toku postępowania sądowego.

Skontaktuj się z naszymi doradcami