• Audyt majątku podlegającego podziałowi

Wstępem do każdego postępowania działowego, w tym znoszącego współwłasność, jest dokładna weryfikacja składu i wartości majątku, którego współwłasność strony znoszą. Najczęściej strony mają świadomość tego, co jest przedmiotem współwłasności. Jednakże ustalenie stanu prawnego składników majątku wspólnego, który ma decydujące znaczenie w zakresie ustalenia ich wartości, często bywa bardzo problematyczne. Nierzadko zdarza się, że budynek objęty współwłasnością posiada tak daleko idące wady prawne, że konieczna staje się jego rozbiórka i realnie nie przedstawia on żadnej wartości, chociaż strony sądzą inaczej. Gdy skład  i stan majątku nie jest oczywisty, warto to ustalić w sposób niebudzący wątpliwości.

  • Prowadzenie negocjacji dotyczących zasad zniesienia współwłasności 

Zniesienie współwłasności nie musi być wieloletnią batalią sądową. Nie musi być traumatycznym przeżyciem. Nie musi być walką z rodziną i najbliższymi. Każde, nawet najbardziej skomplikowane zniesienie współwłasności, może nastąpić w drodze umowy. Ale nie za wszelką cenę. Interesy naszych Klientów zawsze muszą być należycie chronione. Reprezentujemy naszych Klientów w najtrudniejszych nawet negocjacjach. Niejednokrotnie doprowadzaliśmy do zawarcia umowy, której treść na początku drogi wydawała się nieosiągalna. Siła argumentu, nie argument siły.

  • Opracowanie projektów umów znoszących współwłasność

Treść umowy znoszącej współwłasność zawsze zależy od woli stron. Pomagamy tak sformułować umowę, aby z jednej strony w pełni odzwierciedlała ich intencje, a z drugiej – chroniła ich interesy. Opiniujemy projekty umów sporządzone przez innych zainteresowanych, zwracamy uwagę na ryzyka, rekomendujemy niezbędne zmiany. Umowy znoszące współwłasność bywają bardzo skomplikowane. Pojęcia: zrzeczenie się roszczeń”, „kara umowna”, czy „uchylenie się od skutków prawnych” brzmią bardzo poważnie. I takie są. Pomagamy naszym Klientom zrozumieć ich istotę i uzyskać satysfakcjonujące rozwiązanie.

  • Prowadzenie postępowań sądowych

Czasami osiągnięcie porozumienia nie jest możliwe. Nieprzejednana postawa drugiej strony, roszczeniowość, brak zrozumienia, mściwość. Gdy polubowne rozwiązanie sporu nie jest możliwe, kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego. Reprezentujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji. Sporządzamy pisma, bierzemy udział w rozprawach, negocjujemy. Dbamy o komfort i bezpieczeństwo Klientów w toku postępowania sądowego.

Skontaktuj się z naszymi doradcami