Polityka prywatności

Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej stosowane są przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

W związku z tym informujemy, że dane osobowe na stronie www.lm-kancelaria.pl przetwarzane są według następujących zasad: 

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest: Lipiński Mierzwicka Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka partnerska z siedzibą w Poznaniu. 

Pytania dotyczące ochrony danych osobowych można kierować:

Dane osobowe podlegające przetwarzaniu

Strona internetowa www.lm-kancelaria.pl korzysta z plików „cookies” w celu świadczenia najwyższej jakości usług.

W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail. 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane w celu poprawy jakości świadczonych usług, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Dane osobowe wprowadzone do formularza kontaktowego s,a przetwarzane na podstawie zgody, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których administrator danych realizuje wskazane powyżej cele, w tym podmiotom świadczącym usługi IT.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie wprowadzone do formularza kontaktowego. 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe są przechowywane do czasu skorzystania przez osobę, której dane dotyczą, z prawa wniesienia sprzeciwu.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, dane osobowe są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do żądania od administratora danych dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą, ma ponadto prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi danych, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora danych, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (prawo do przenoszenia danych).

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.